در شب ِ سرد ِ زمستانی کورهی ِ خورشيد هم چون کورهی ِ گرم ِ چراغ ِ من نمیسوزد . 1329 & مجموعهی ِ اشعار ِ نيما يوشيج . ابوالقاسم جنّتی عطائی . ص 333 . مجموعهی ِ کامل ِ اشعار ِ نيما يوشيج . نيما يوشيج در شب ِ سرد ِ زمستانی

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها